KNIHOVNA
 

ZPĚT do Knihovny nebo na Novinky
 
Nepoužívejte tuto povídku na jiných stránkách bez svolení jejího autora. V případě dotazu mě prosím kontaktujte. Děkuji!
Při neoprávněném použití se dopouštíte krádeže autorského díla, což je proti dobrým mravům a zároveň protizákonné!

 

  
Snape-ism V - Velký boj
Autor: Pearlly

~5~... v tom případě se mohou postižení obrátit k celému vesmíru a poukázat na to, že si nezaslouží zemřít. Je pak na vesmíru, aby řekl : "Vážně ne?"
~ Terry Pratchett ~


Na město padla tma. Lampy lákaly stovky hmyzích letců do svých smrtonosných spirál. Prof. Snape si připadal skoro jako ten nemyslící hmyz. Byl přitahován k tomu domu. Lákán do pasti. Lilith ho následovala a ani ona už nebyla klidná. Cítila rostoucí napětí, podobné napětí luku těsně před výstřelem. Ve všech oknech se svítilo a dům hučel energií. Vypadalo to, že lord Voldemort pořádá banket. To byla možnost, se kterou Prof. Snape tak docela nepočítal. Pravou rukou mu pulsovala protivná bolest a dokládala to, co už se dalo tušit. Ten banket byl pořádán pro Smrtijedy.

Zastavili a dívali se do rozsvícených oken. Nebylo možné přehlédnout, že horní patra zalévá zvláštní zelený přísvit. Jedovatě zelené světlo na chvíli pohaslo, aby však vzápětí zaplálo s novou intenzitou. Prof. Snape i Lilith ani nestačili přivřít oslněné oči a okolo Voldemortova sídla se začal rychle šířit světelný kruh. Běžel rychle trávou a přeskakoval tmavé keře. Přeběhl i po jejich tělech, dodal jejich tvářím strašidelný vzhled mrtvých masek a pak pokračoval dál do tmy. Zasáhlo je to oba. Explodující energie jimi projela jako nůž máslem a zanechala je nabité statickou elektřinou, která jim zježila vlasy a šaty naplnila bezpočtem droboučkých blesků. Stejně tak rychle, jako se objevil, oslnivý kruh zmizel. Přehnal se zahradou a ztratil se v dálce. Jen na samém obzoru, na vrcholcích stromů, ještě jednou zablikalo zelené světlo. Snapeovo srdce vynechalo jeden úder. Možná přišli příliš pozdě. Hodiny právě odbíjely půl sedmé.


~~

Všichni mágové už se sešli na večeři. Vyleštěné stříbrné podnosy se třpytily ve světle svící. Bylo prostřeno. Zdálo se však, že nikdo nemá na jídlo ani pomyšlení a to bylo velmi neobvyklé, vskutku. Všichni byli nezvykle ztuhlí a nervózní. Jen kvestor se kymácel v podivném rytmu a šoupal nohama po podlaze. Jinak bylo naprosté ticho.
"Oook?" zeptal se knihovník bezelstně.
"Ticho!" okřikl ho starší pAsák ostře.
Nebohý lidoop se schoulil na lavici a dotčeně zamrkal svýma malýma očkama.
"Neměli bychom...?" začal lektor zaniklých run opatrně.
"Ne! To v žádném případě!" přerušil ho starší pAsák okamžitě.
"Ale Hex říkal, že pět minut po půl sedmé se ta brána otevře a..." pokusil se Rozšafín Ctibum ještě jednou zdůraznit vážnost situace.
"Ne! To už vůbec ne!" přerušili ho všichni mágové jako jeden muž.
"Oook!" dodal knihovník opožděně.
Rozšafín se zatvářil uraženě. Důvěřoval Hexovi, geniálnímu myslícímu stroji. Varoval je včas, ale oni... škoda mluvit.
"Vyčkáme příchodu arcikancléře," pronesl rozvážně starší pAsák. Kvestor si začal pobrukovat. To se staršího pAsáka poněkud dotklo a zpražil ho nevraživým pohledem. Kvestor však nevnímal podobné maličkosti. Vlastně velmi často nevnímal vůbec nic.

Hmmm, pomyslel si mrzutě Rozšafín Ctibum. Zbývá pár minut a my tu sedíme jako hlupáci. Pár minut a pak se stane něco... no, něco určitě! Pohlédl na děkana, který seděl na protější straně stolu. Už delší dobu zíral do prázdna a jeho vous s sebou poškubával, jak si něco neslyšně mumlal. To Rozšafína zaujalo a mimoděk pohlédl směrem, kterým zíraly Děkanovy vytřeštěné zraky. Okamžitě ztuhl jako přimražený. V rohu síně, kousek pod stropem se vznášel jakýsi průsvitný skřet. Pohyboval se naprosto tiše. Jako duch. A možná to také duch byl. Šklebil se jako někdo, kdo právě přišel na něco opravdu ďábelského. A nebylo také divu. Ve svých průsvitných pařátech třímal obrovskou mísu na polévku. Než stačil Rozšafín Ctibum otevřít ústa, mísa už letěla vzduchem. Přistála přímo v klíně veledůležitě se tvářícího staršího pAsáka, který ihned zařval leknutím a začal naprosto nedůstojně poskakovat a smetat si z roucha lepivé nudle.

Teď už na zlomyslného ducha zírali všichni. Smál se jako umanutý a jeho smích rval za uši. I kvestora to vytrhlo z obvyklého poblouznění.
"To je ono!" vyhrkl Rozšafín vzrušeně. "Průvodní jevy narušení kontinua, už sem začínají prosakovat!"
Ty nám tak budeš něco povídat, pomysleli si starší mágové ve vzácné shodě. Nikdo z nich si bohužel nevšiml, kolik už je hodin. A tak se náhle setmělo. Všichni ztichli a pak síní zablesklo oslepující nazelenalé světlo. Tma, po tom krátkém okamžiku přebytku světla, byla ještě větší než předtím. A tuto hlubokou tmu rozechvěl hrůzný výkřik.
"Arcikancléř!" vyhrkl starší pAsák.
Mágové se okamžitě dali do zmateného pohybu, který byl mírně řečeno naprosto chaotický. Převržené židle bouchaly a shozené nádobí třískalo na kamenných dlaždicích. A nad tím vším se vznášela pronikavá levandulová vůně.

~~


Smrť se zastavil, aby se rozhlédl kolem. Jeho načasování bylo jako vždy dokonalé. Pozoroval světelnou vlnu, která se šířila vesmírem a pohlcovala slabou záři hvězd. Když se přivalila až k němu, klidně pobídl svého koně a překročil hranici vymezenou ostrým světlem. Vyšel z něj na tomtéž místě a přece bylo neskonale odlišné. To jej však nijak nepřekvapovalo. Tušil, že má před sebou dalekou cestu. Musel si pospíšit.


~~

Lord Voldemort opravdu pořádal cosi jako malou oslavu. Oslavu pro malou vybranou společnost, společnost svých nejvěrnějších. A měl k tomu skvělou příležitost, to tedy ano. Konečně dokázal prolomit obranu svého soupeře! Konečně měl volnou cestu do Bradavic! Ba co víc. Mohl oslavit i návrat svého ztraceného následovníka, té malé černé ovečky. Pyšně si měřil řady svých věrných a těšil se, jak už brzy vyzkouší jejich oddanost ráznými prostředky. Tušil, že brzy započne boj, ve kterém budou mít mnozí z nich tu čest položit život za jeho génia. Prohlížel si je a oči mu jiskřily.

Nejdříve však bylo třeba potrestat toho, jenž zradil.
"Severe?" pronesl Voldemort hlasem, při jehož zvuku se i mnohým Smrtijedům vytratila krev z tváří. Prof. Snape se pohyboval jako ve snách. Jako loutka v rukou loutkáře. Proti všem těm Smrtijedům neměl nejmenší šanci, musel poslechnout a jít.
"Pane?" zeptal se bezbarvě.
"Jak nám vysvětlíš svou nedochvilnost, drahý Severe? Čekali jsme na tebe!" řekl Voldemort ledově.
"Já, ... nemohl jsem, pane ..." odpověděl mu Snape trhaně, než se jeho hlas zlomil a odumřel docela.
"Nemohl jsi? No to se podívejme!" pronesl Voldemort s jedovatým úsměvem. Byl to úsměv dravce, který právě uštval svou kořist.
"Zklamal jsi mě Severe, velice jsi mě zklamal. Nezasloužíš si dále patřit mezi nás, mezi elitu kouzelnického světa. I tupé dobytče se dokáže držet svého stádečka, jak se jednou ztratí, zaplatí totiž životem!"
"Lucie, jeho hůlku!" zavelel Voldemort. Lucius Malfoy přistoupil k Prof. Snapeovi a změřil si ho krátkým odtažitým pohledem. Pak k němu napřáhl otevřenou dlaň.
"Slyšel jsi, Severe? Odevzdej mu ji!" přikázal Vodemort znovu.

Prof. Snape se nejdříve vůbec nemohl pohnout. Až po chvíli začal svou hůlku pomalu vyndávat. Počínal si při tom jako hypnotizovaný. Věděl, že nezabrání nevyhnutelnému. Ta hůlka byla jeho součástí, nezbytnou součástí jeho života. Byla tím nejdražším co měl. Cítil každý vroubek na jejím ohlazeném dřevě, každé škrábnutí na jejím povrchu mu bylo důvěrně známé. Svíral ji křečovitě a zoufale. Pak mu ji Lucius prudce vyškubl a ozvalo se zapraštění. Prof. Snape zavřel oči a rozlomená hůlka dopadla ne zem.
"Tak, to bychom měli," řekl Voldemort suše.
"A teď tvoje znamení," dodal Voldemort a povstal.
"Podrž ho Lucie," přikázal pak a vytáhl vlastní hůlku. Lucius Malfoy zatím popadl Snapeův pravý rukáv a roztrhl ho. Pod ním se objevilo rudé znamení lebky. Pak pevně sevřel Snapeovu paži a přidržel ji před studeným plamenem, který zaplál na špici Voldemortovy hůlky. Prof. Snape se však tomuto zákroku nijak nevzpouzel. Toužil se svého znamení zbavit a tak zatínal zuby a snažil se překonat palčivou bolest. Ruka mu zchromla a jakoby zmrzla. Cítil, jak se ten mrazivý chlad šíří vzhůru a naplňuje celé jeho tělo. Pak plamen zhasl a pocit chladu pomalu mizel. Bolest, která ho vystřídala, byla sice příšerná, ale když se podíval na svou zakrvácenou paži, byl to pro něj pohled nesmírně úlevný. Zabalil si předloktí rychle do pláště a přitiskl je na prsa. Kolem se začala pomaloučku šířit vlhká tmavorudá skvrna.

Voldemort se zatím vrátil zpět do svého křesla. Pohlížel na Snapea a mračil se.
" Je tu snad ještě něco, co bys nám chtěl říci Severe?" zeptal se.
K jeho překvapení otřesený Prof. Snape odpověděl : "Ano, pane."
"A to?" podivil se Voldemort.
"Přinesl jsem vám Věčnost, pane. Lektvar, vyrobený přesně tak, jak jste si přál," řekl Snape tiše.
Voldemortovy oči zahořely divokým žádostivým ohněm. Dnes byl opravdu úžasný den! Prof. Snape se sehnul ke svému zavazadlu a přitom ozdobil podlahu u svých nohou souhvězdím rudých kapek. Vyndal obyčejnou lahvičku ze zeleného skla, uzavřenou korkovou zátkou. I když to bylo zcela vyloučené, zdálo se, že kapalina uvnitř hoří mihotavým plamínkem. Voldemort hned vyskočil, vytrhl ji Snapeovi dychtivě z ruky a zkoumal její obsah. Otevřel ji a přičichl. Lektvar vypadal přesvědčivě. Bylo téměř jisté, že je to opravdu on. Ale co kdyby nebyl tak docela v pořádku? Napadlo Voldemorta vzápětí.
"První ochutnej ty Severe," rozhodl se : "Pak uvidíme."

Prof. Snape si vzal lahvičku zpátky a napil se. V řadách Smrtijedů to zašumělo vzrušením. Všichni si ho zvědavě prohlíželi. Stál však nepohnutě a nijak se nezměnil. Vypadalo to, že se nestalo vůbec nic. Voldemort se však zdál být spokojen. Sebral Snapeovi poloprázdnou lahvičku, pečlivě ji zazátkoval a nechal zmizet ve své kapse.
Pak se odvrátil a zamyšleně přecházel sem a tam. Po chvíli se obrátil znovu k Prof. Snapeovi a pravil : "Myslím, že už nám nemůžeš ničím posloužit, milý Severe. Naopak teď bys nám mohl způsobit jen samé nepříjemnosti. Bude tedy lepší, když nás opustíš. A to hned."
"Nejdříve se ti však odvděčím za tu malou laskavost, kterou jsi pro mne vykonal, Severe," řekl Voldemort zvesela. Pak svou hůlku namířil na Prof. Snapea podruhé a s úsměvem pronesl : "Crucio!"

Nato se Prof. Snape zhroutil a propadl do pekla mučivé bolesti. Jeho agónie však netrvala dlouho. Najednou se jeho křečovitě zkroucené tělo uvolnilo, výkřiky ztichly a veškerý pohyb ustal.
Voldemort se nad ním nedůvěřivě naklonil a šťouchl do něj špičkou boty.
"Je mrtvý," řekl a ušklíbl se : "Odneste ho!"

~~

Lilith stála celou dobu vzadu. Z každé strany ji držel jeden urostlý Voldemortův poskok. Neřekla ani slovo. Nevykřikla. Jen její temné oči celý výjev napjatě pozorovaly a planuly temným ohněm.

~~

~KONEC~

Pokračování: Snape-ism VI

      

Nahoru

HARRY POTTER, characters, names and related indicia and WARNER BROS., shield logo and related indicia are trademarks of Warner Bros. TM & © 2003.
Harry Potter Publishing Rights © J.K.R.